Razpisi in natečaji

Javni poziv Podjetno v svet podjetništva 2014

Namenjen: vsem, do 35 let (s VI. ali višjo stopnjo izobrazbe)

Datum objave razpisa: četrtek, 19. december 2013

Rok: ponedeljek, 30. december 2013, do 23:59

Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o (RASR) objavlja javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 (za Savinjsko regijo).

 

 Povzetek besedila poziva 

 Predmet javnega poziva: 

Predmet javnega poziva je vključitev desetih mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb v operacijo v  Podjetno v svet podjetništva 2014 v Savinjski regiji.

 

 Namen in cilji poziva: 

Namen operacije je podjetniško usposabljanje mladih, visoko izobraženih brezposelnih oseb v Savinjski regiji s ciljem, da bi se mladi po zaključku operacije samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu.


Cilji operacije so zagotavljanje podpore, zlasti v obliki usposabljanja, mladim z višjo in visoko izobrazbo, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu, zaposlovanje mladih.


Ciljna skupina so osebe, izbrane na podlagi tega javnega poziva, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili tega javnega poziva. Operacija je usmerjena v razvoj podjetništva, prednostno med mladimi z višjo in visoko izobrazbo oz. zaključenim magistrskim ali doktorskim študijem, njihova vključitev v operacijo pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru operacije pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo.

 

Operacija se bo v Savinjski regiji izvajala v poslovnih prostorih Ulice XIV. divizije 8, 3000 Celje. Udeleženci bodo v RASR, Razvojni agenciji Savinjske regije redno zaposleni za čas usposabljanja, ki traja štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma v januarju 2014. Program je vključen v Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja pri MDDSZ.

 

Prijavitelji bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej  individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja. 

 

 Pogoji za vključitev: 

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imajo VI., VII. ali višjo stopnjo izobrazbe (ne glede na šolski oz. študijski program oz. vrsto študija),
  • imajo stalno bivališče v občini Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko,  Zreče, Žalec in so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  • so na zadnji možni rok prijave stari manj kot 35 let (oz. na ta dan dosežejo starost 35 let)

V primeru, da se na poziv ne odzove dovolj oseb, ki izpolnjujejo pogoje, ali če strokovna komisija oceni kot smiselno, se lahko izjemoma vključijo v operacijo tudi osebe z dokončano srednjo stopnjo izobrazbe in osebe, starejše od 35 let, pri čemer zanje veljajo enaki pogoji izbornega postopka za vključitev.

 

Prijavitelji morajo ob prijavi (obrazec št. 1) priložiti življenjepis, fotokopijo dokazila o izobrazbi, potrdilo o prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje, ki ni starejše od osmih dni od datuma vložitve vloge (pridobite ga na Zavodu ob predložitvi osebnega dokumenta), izpolnjen vprašalnik (obrazec št. 2) in izpolnjeno izjavo prijavitelja (obrazec št. 3). Obrazci so sestavni del razpisne dokumentacije.


Prijavitelji podpiše Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja, s katerim potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje na tem javnem pozivu. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli prijavitelja, lahko RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., kot izvajalec javnega poziva, zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.


V kolikor prijavitelj ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega poziva, bo takšna vloga zavrnjena.

 

 Merila za izbor in način izbora prijaviteljev: 
O ustreznosti prijaviteljev bo odločala strokovna komisija.


Odločitev o izboru sprejme komisija na osnovi izpolnjenih pogojev za vključitev, izpolnjenega vprašalnika ter opravljenih razgovorov s potencialnimi prijavitelji, kjer oceni njihove podjetniške potenciale, znanja, motiviranost  in interese.


Izborni postopek bo potekal v treh fazah, in sicer:

  • pregled vlog  s formalno - administrativnega vidika (formalna popolnost vloge podrobno določena v točki 7),
  • pregled formalno popolnih vlog z vidika izpolnjevanja pogojev, določenih v točki 5 tega javnega poziva:
  • pregled in ocena izpolnjenih vprašalnikov, pri čemer lahko posamezen prijavitelj prejme največ 100 točk na osnovi izpolnjenega vprašalnika. Na razgovor bo pozvanih prvih štirideset prijaviteljev (ali vsi prijavitelji, v kolikor je popolnih vlog manj kot 40), ki bodo na osnovi ocene vprašalnika prejeli največ točk. Pri ocenjevanju se upošteva:

• pretekle izkušnje, pridobljena znanja in veščine (do 20 točk),
• karierni cilji (do 10 točk),
• podjetniške lastnosti (do 30 točk),
• poslovna ideja in možnost njene realizacije (do 30 točk),

• motivacija za uspešno delo v projektu (do 10 točk).

  • razgovori s prijavitelji in odločitev komisije na osnovi opravljenih razgovorov.

 

 Način prijave, odpiranje vlog, obveščanje o izboru: 
Prijave (obrazec št. 1) s priloženim izpolnjenim vprašalnikom (obrazec št. 2), izpolnjeno in podpisano izjavo prijavitelja (obrazec št. 3), priloženim življenjepisom, potrdilom o prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje  in fotokopijo dokazila o izobrazbi  lahko oddate v tajništvu RASR, Razvojni agenciji Savinjske regije najkasneje do 30. 12. 2013 do 14.00 ure ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje najkasneje do 30. 12. 2013 (velja poštni žig tega dne). 
Na sprednji strani kuverte mora biti (poleg naslova naslovnika)  oznaka: "Ne odpiraj! Prijava na Javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014." Na zadnji strani kuverte mora biti naveden pošiljatelj.


Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno (1) prijavo.

 

Prijave, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo zavržene ter vrnjene pošiljatelju. V primeru, da bodo prijave pomanjkljivo označene, se bo njihova ustreznost dodatno presojala.
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo zavržene ter vrnjene pošiljatelju.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.

Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog bo izvedeno v roku osmih dni od zadnjega možnega roka za prijavo. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.


V primeru formalno nepopolnih vlog je možna dopolnitev vloge v roku petih dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi, vendar obrazec št. 1 (prijava), obrazec št. 2 (vprašalnik), obrazec št. 3 (izjava prijavitelja) ter potrdilo o prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje niso predmet dopolnjevanja. Predmet dopolnjevanja sta življenjepis ter fotokopija dokazila o izobrazbi. Dopolnitve mora prijavitelj posredovati na isti način kot prijavo.
 

Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku, bodo zavržene. V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.


Komisija bo prijavitelje, ki bodo izpolnjevali pogoje tega poziva ter ustrezali merilom, navedenim pod šesto točko javnega poziva, pisno pozvala na razgovore. O izboru bodo prijavitelji pisno obveščeni. Z izbranimi prijavitelji bo po opravljenem zdravniškem pregledu podpisana pogodba o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev, predvidoma z začetkom delovnega razmerja v mesecu januarju 2014.

 

 Dodatne informacije: 
Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan do vključno 24. 12. 2013 med 8.00 in 13.00 uro po telefonu 031/813-513 (mag. Barbara Mikuš Marzidovšek) ali 03/589-40-90 (Tomaž Poličnik) oz. elektronski pošti barbara.marzidovsek@rasr.si ali tomaz.policnik@rasr.si. Razpisna dokumentacija javnega poziva je na razpolago na spletni strani www.rasr.si in na sedežu RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje., zainteresirani pa jo bodo lahko prejeli tudi po klasični ali elektronski pošti.

 

 Povezave: 

 

 

 Več informacij: 

mag. Barbara Mikuš Marzidovšek, 031/813-513 ali barbara.marzidovsek@rasr.si

Tomaž Poličnik, 03/589-40-90 ali tomaz.policnik@rasr.si

 

 Vir: 

http://www.rasr.si/si/novice/2013/12/168-JAVNI-POZIV-Podjetno-v-svet-podjetnistva-2014-v-Savinjski-regiji

 

SHIFT + A