Razpisi in natečaji

Javni poziv za dodelitev štipendij "Utrip humanosti 2013" dijakom in študentom, obolelim za rakom, za šolsko/študijsko leto 2013/2014

Namenjen: študentom in dijakom obolelim za rakom

Datum objave razpisa: ponedeljek, 28. oktober 2013

Rok: ponedeljek, 11. november 2013, do 9:00

Fundacija Utrip humanosti objavlja Javni poziv za dodelitev štipendij "Utrip humanosti 2013" dijakom in študentom, obolelim za rakom, za šolsko/študijsko leto 2013/2014, s katerim želi mladim, obolelim za rakom, olajšati pot do samostojnosti in graditi most do izobrazbe.

 

 Povzetek besedila razpisa 

 Predmet poziva: 

Predmet javnega poziva je objava pogojev in načina vložitve vloge za dodelitev štipendije "Utrip humanosti 2013" za šolsko/študijsko leto 2013/2014 za vlagatelje, obolele za rakom.

 

 Trajanje štipendije: 

Štipendija bo izbranim vlagateljem zagotovljena za 10 mesecev.

 

 Višina in izplačilo štipendije, število štipendij: 

Fiksni mesečni znesek štipendije bo opredelila strokovna komisija glede na znesek zbranih sredstev in glede na število vlagateljev, ki bodo upravičeni do štipendije.


Maksimalna višina mesečne štipendije znaša 150,00 EUR. V kolikor bo podeljenih/prijavljenih manjše število kandidatov in vsa sredstva ne bodo razdeljena, se le-ta prenesejo v štipendijski sklad za naslednje štipendijsko obdobje.


Če pride v času prejemanja štipendije do kakršnekoli spremembe podatkov, ki jih je prejemnik štipendije v vlogi za štipendijo posredoval Fundaciji, mora prejemnik štipendije nemudoma obvestiti Fundacijo. Fundacija v primeru napačno posredovanih podatkov ne prevzema odgovornosti za morebitno napačno nakazilo štipendije oz. nenakazilo.

 

 Pogoji za upravičenost do štipendije: 

Do štipendije so upravičene osebe:

 • s statusom dijaka ali študenta v šolskem/študijskem letu 2013/2014,
 • s stalnim prebivališčem v upravnih enotah Celje, Hrastnik, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Velenje, Žalec.
 • z državljanstvom Republike Slovenije,
 • so oboleli zaradi raka.

 

 Merila izključitve in upravičenosti: 

Do štipendije niso upravičeni vlagatelji, ki:

 • so ali bodo v delovnem razmerju oziroma opravljajo ali bodo opravljali samostojno registrirano dejavnost v šolskem/študijskem letu 2013/2014, nimajo statusa dijaka ali študenta v šolskem/študijskem letu 2013/2014 ali bodo ta status med letom izgubili;
 • so ali bodo vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v šolskem/študijskem letu 2013/2014;
 • vlogo vložijo po izteku roka za vložitev, predložijo nepopolno vlogo, vloge ne dopolnijo v zahtevanem roku ali jo dopolnijo nepopolno;
 • v vlogi oziroma kadarkoli v času štipendiranja navedejo ali predložijo lažne ali zavajajoče podatke.

 

Štipendist je v času prejemanja štipendije v 15. dneh od nastanka spremembe oziroma od takrat, ko je zanjo izvedel, dolžan Fundaciji pisno sporočiti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje.

 

Izbrani štipendist izgubi pravico do prejemanja štipendije v primeru:

 • prekinitve študija ali izobraževanja,
 • nepredložitve dokazila o uspešnem zaključku letnika, za katerega je bila štipendija dodeljena,
 • navajanja neresničnih podatkov ali predložitve lažnih listin,
 • zaposlitve, samozaposlitve, pričetka opravlja dejavnosti ali pridobitve statusa zasebnika, samostojnega podjetnika, lastnika ali solastnika gospodarske družbe ali druge profitne organizacije ali osebe.

V navedenih primerih je štipendist dolžan vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. V primeru opravičljivih zdravstvenih razlogov ali v primeru starševstva, izbrani štipendist ne izgubi pravice do prejemanja štipendije. Opravičljiv razlog mora štipendist dokazati z ustrezno dokumentacijo. V teh primerih se štipendija normalno izplačuje ves čas štipendiranja.

 

 Zahtevana dokumentacija: 

Vlagatelji vložijo vlogo za dodelitev štipendije na obrazcu "Vloga za štipendijo ‘Utrip humanosti 2013’", ki je sestavni del tega poziva. Obrazec vloge je dostopen na spletni strani Lifestyle natural (www.l-n.si).

 

Vlagatelj mora k vlogi obvezno priložiti:

 • originalno potrdilo o vpisu v izobraževalni program za šolsko/študijsko leto 2013/2014, iz katerega bo razvidna stopnja in kraj izobraževanja,
 • originalno potrdilo osebnega zdravnika ali overjeno kopijo potrdila oziroma izvida, iz katerega bo razvidna diagnoza obolelosti za rakom ter datum nastopa bolezni (potrdilo ali izvid ne sme biti starejše od 1 leta vezano na datum vložitve vloge),
 • potrdilo o stalnem prebivališču (novi štipendisti),
 • potrdilo o državljanstvu (novi štipendisti).

 

Štipendistom, ki so v preteklem šolskem/študijskem letu 2012/2013 že bili vključeni v štipendijski sklad Fundacije, ni potrebno posredovati potrdil o stalnem prebivališču in državljanstvu. V primeru, da je prišlo do spremembe, pa morajo zahtevana potrdila posredovati.


Vlagatelji, ki v šolskem/študijskem letu 2013/2014 prejemajo še katero drugo štipendijo, morajo posredovati original potrdilo o prejemanju le-te.

 

Prilog k vlogi ne vračajo.

 

Po končanem šolskem/študijskem letu, v katerem je prejemal štipendijo "Utrip humanosti 2013", mora štipendist do 31. 10. 2014 na naslov Fundacija Utrip humanosti, Novo Celje 9, 3301 Petrovče, s pripisom "NE ODPIRAJ - ŠTIPENDIJE UTRIP HUMANOSTI 2013", dostaviti dokazila o uspešnem zaključku letnika, za katerega je prejemal omenjeno štipendijo.

 

 Rok in način oddaje vloge: 

Rok za oddajo vloge začne teči na dan objave Javnega poziva, objavljenega na spletni strani www.l-n.si. Zadnji rok za oddajo vlog je 11. november 2013 do 9. ure (velja poštni žig). Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana do roka za oddajo vlog.

 

Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Fundacija Utrip humanosti, Novo Celje 9, 3301 Petrovče s pripisom "NE ODPIRAJ - DODELITEV ŠTIPENDIJE UTRIP HUMANOSTI 2013".

 

Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu, če je vložena pravočasno, vsebuje vse zahtevane priloge in podatke ter je lastnoročno podpisana. Vloge, oddane po poteku roka in nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev ter vloge vlagateljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev štipendije, bodo zavrnjene.

 

 Povezave: 

 

 

 Več informacij: 

Fundacija Utrip humanosti

031/657-605 ali info@l-n.si

 

 Vir: 

http://www.lifestylenatural.com/fundacija.php?view=stipendije&cookietime=1382956432

SHIFT + A