Razpisi in natečaji

Javni razpis za dodelitev štipendij v Občini Šentjur za šolsko leto 2013/2014

Namenjen: študentom

Datum objave razpisa: torek, 29. oktober 2013

Rok: petek, 15. november 2013, do 23:59

Občina Šentjur razpisuje javni razpis za dodelitev štipendij v Občini Šentjur za šolsko leto 2013/2014.

 

 Povzetek besedila razpisa 

 Predmet javnega razpisa: 

Občina Šentjur razpisuje v šolskem letu 2013/2014 pet štipendij študentom, ki se izobražujejo za poklice VI/1, VI/2, VII. stopnje izobrazbe, pomembne za razvoj podeželja.

 

 Pogoji za prijavo na razpis: 

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki se izobražujejo za poklice, pomembne za razvoj podeželja in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo status študenta,
 • se izobražujejo za poklic, s katerim si bodo pridobili višješolski strokovni program, visokošolski strokovni in univerzitetni program ter magisterij stroke,
 • imajo stalno bivališče v Občini Šentjur,
 • ob vpisu v prvi letnik za poklice iz točke 2 tega razpisa ne smejo biti starejši od 26 let,
 • niso v delovnem razmerju,
 • niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 • niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe,
 • ne prejemajo druge štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje.

 

Višina štipendije znaša 50 % zajamčene plače v Republiki Sloveniji. 

 

Štipendijska pogodba bo sklenjena v šolskem letu 2013/2014 za čas trajanja izobraževanja po predpisanem programu izobraževalne ustanove.

 

Kandidati morajo predložiti:

 • izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu,
 • fotokopijo osebnega dokumenta kot dokazilo o stalnem prebivališču,
 • potrdilo o vpisu v tekoče študijsko leto,
 • dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika na predhodni stopnji izobraževanja oz. predhodnega šol. leta na isti stopnji izobraževanja, kadar gre za višji letnik.

 

 Merila za izbor kandidata: 

V kolikor bi navedene pogoje po tem razpisu izpolnjevalo več kandidatov, bodo upoštevana merila, kot jih predvideva pravilnik.

 

 Način prijave in rok za prijavo: 

Prijava na javni razpis mora biti oddana na razpisnem obrazcu in vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, zahtevana v razpisu.

 

Kandidati morajo prijave poslati na naslov: Občina Šentjur, Komisija za štipendiranje, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, s pripisom: "Ne odpiraj – Javni razpis štipendiranje 2013". Rok za oddajo vlog je petek, 15. november 2013. Šteje se, da je prijava  pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko.


Prijavni obrazec je od objave javnega razpisa na voljo na spletni strani Občine Šentjur: http://www.sentjur.si, možno pa ga je osebno prevzeti v vložišču občine.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko kandidati dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Šentjur, soba št. 216, telefon 03/747-13-14 ali 031/505-917 (Alenka Stojan).

 

 Dodelitev sredstev: 

Odpiranje vlog bo 20. 11. 2013 ob 16.00 uri. Predlog o dodelitvi štipendij potrdi župan na podlagi predloga komisije. O izboru izvajalcev bodo kandidati obveščeni najkasneje v 30-ih dneh po potrditvi predloga. O pravici do štipendije izda pristojni oddelek občinske uprave odločbo. Štipendist bo z občino sklenil pogodbo, s katero bo zavezan izpolnjevati vse pogodbene obveznosti. Občina bo štipendije izplačevala na podlagi sklenjene pogodbe do 15. v mesecu za pretekli mesec.

 

 Povezave: 

 

 Več informacij: 

Alenka Stojan, Oddelek za družbene dejavnosti Občine Šentjur

03/747-13-14 ali 031/505-917

 

 Vir: 

http://www.sentjur.si/Razpisi/Javni-razpis-za-dodelitev-stipendij--v-Obcini-Sentjur-za-solsko-leto-20132014.html

SHIFT + A