Razpisi in natečaji

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki jih bo Občina Šentjur sofinancirala v letu 2014

Namenjen: Mladinska društva oz. društva in organizacije, ki delajo za otroke in mlade

Datum objave razpisa: petek, 8. november 2013

Rok: ponedeljek, 9. december 2013, do 23:59

Občina Šentjur objavlja javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki jih bo Občina Šentjur sofinancirala v letu 2014.

 

 Povzetek besedila razpisa 

 Predmet javnega razpisa: 

2.1. Sofinanciranje stroškov rednega delovanja izvajalcev mladinskih programov ter projektov. K stroškom delovanja se prištevajo neprogramski stalni stroški za izvedbo dejavnosti (stroški najemnine prostorov, elektrike, komunalnih storitev, vzdrževanja, administrativni stroški - pisarniški material, poštnina, telefon, stroški dela, …).

2.2. Sofinanciranje nakupa opreme in investicijskega vzdrževanja prostorov, ki jih uporabljajo  mladi za svoje delovanje. Predmet javnega razpisa so investicije v prostore in oprema, ki jo mladi potrebujejo za izvajanje svojih aktivnosti. Predmet razpisa niso prostori v zasebni lasti.

2.3. Sofinanciranje mladinskih koncertov, ki jih bodo v letu 2014 pripravili mladi oz. bodo namenjeni otrokom in mladim in se bodo izvajali na območju Občine Šentjur.

2.4. Sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki jih bodo v letu 2014 pripravili mladi oz. bodo namenjeni otrokom in mladim in se bodo izvajali na območju Občine Šentjur ali za otroke in mlade iz Občine Šentjur.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti:

 • ki spodbujajo kreativno in aktivno preživljanje prostega časa mladih ter kulturo izražanja mladih, ki spodbujajo povezovanje društev oz. neformalnih skupin na področju delovanja mladih,
 • za preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih substanc,
 • neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih za delo ter kreativno ustvarjanje,
 • ki spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih,
 • ki spodbujajo participacijo in aktivno državljanstvo mladih,
 • informacijske in svetovalne dejavnosti otrokom ter mladim,
 • mladinskega prostovoljnega dela,
 • ki pozivajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
 • ki razvijajo socialne spretnosti,
 • ki spodbujajo trajnostni razvoj.

 

Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje aktivnosti podmladkov političnih strank ter tržnih dejavnosti prijaviteljev.

 

Mladinski program je izvajanje otroških in mladinskih aktivnosti skozi celo leto (vsaj enkrat tedensko dlje časa trajajoča aktivnost ali aktivnosti, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta (enkrat ali večkrat tedensko – npr. svetovalnice, dnevni centri in podobne dejavnosti).

 

Mladinski projekt pomeni izvedbo enkratnih, kratkoročnih mladinskih aktivnosti. Enkratne, vsebinsko zaključene aktivnosti (na primer tabori, razne delavnice, predavanja ali nizi predavanj in delavnic, enkratni dogodki in podobne dejavnosti).

 

 Pogoji za prijavo na razpis: 
a) Prijavitelji so lahko:

 • Pod točko 1.1.: Mladinska društva oz. druga društva, ki delajo za otroke in mlade in so registrirana na območju Občine Šentjur. (OBRAZEC A)
 • Pod točko 1.2.: Mladinska društva oz. društva in organizacije, ki delajo pretežno za otroke in mlade, za prostore in opremo, ki jih mladi uporabljajo za svojo dejavnost v Občini Šentjur. (OBRAZEC B)
 • Pod točko 1.3.: Mladinska društva oz. društva in organizacije, ki delajo za otroke in mlade v Občini Šentjur. (OBRAZEC C)
 • Pod točko 1.4.: Mladinska društva oz. društva in druge organizacije, ki delajo za otroke in mlade v Občini Šentjur. Izjemoma se lahko prijavijo tudi društva, ki niso registrirana na območju Občine Šentjur, vendar izvajajo svoje aktivnosti za otroke in mlade iz Občine Šentjur. (OBRAZEC D)

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki poleg zgoraj navedenih izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo,
 • imajo poravnane pogodbene obveznosti do občine iz preteklosti,
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
 • programi in projekti se izvajajo za otroke in mlade iz Občine Šentjur (mladi do vključno 29 let),
 • vlagatelj mora zagotoviti vsaj 10 % delež sofinanciranja iz drugih virov.

Če prijavitelji iz neopravičenih razlogov niso izpolnili pogodbenih obveznosti iz predhodnih razpisov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, niso upravičeni do pridobitve sredstev iz tekočega razpisa.
 

b) Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je na razpolago v glavni pisarni Občine Šentjur (II. nadstropje), na spletni strani Občine Šentjur http://www.sentjur.si, lahko pa jo naročite tudi preko elektronske pošte na naslovu smilja.voncina@sentjur.si.

 

Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v mladinski informacijski pisarni  (Mladinski center Šentjur - Mladinski inkubator, Mestni trg 2, Šentjur ) na tel.: 03/747-18-01 ali e-naslov lara.zmaher@ra-kozjansko.si

 

c) Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge.

 

 Okvirna vrednost sredstev:
Skupna vrednost sredstev, namenjenih sofinanciranju razpisanih vsebin, je 52.600 EUR. Sredstva bodo zagotovljena iz proračunskih postavk proračuna Občine Šentjur za leto 2014, in sicer:

 • za točke 1.1 - sofinanciranje stroškov rednega delovanja izvajalcev otroških in mladinskih programov ter projektov, 1.3 -  sofinanciranje mladinskih prireditev in koncertov, 1.4 -  sofinanciranje mladinskih programov in projektov, v višini  35.200 EUR (18.000 EUR p. p. 184039 in 21.600 EUR p. p. 184040),
 • za točko 1.2 - sofinanciranje nakupa opreme in investicijskega vzdrževanja prostorov v višini  13.000 EUR  (p. p. 184041).

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega javnega razpisa, niso namenjena sofinanciranju aktivnosti, ki so financirane iz drugih postavk občinskega proračuna.
 

 Merila – prednost pri sofinanciranju imajo: 

 • aktivnosti, ki spodbujajo ustvarjalnost in inovativnost mladih (mladi so aktivni udeleženci in soustvarjalci dogodka ter niso plačani za izvajanje in sodelovanje na projektu oz. dogodku),
 • aktivnosti preventivne narave (kakovostno preživljanje prostega časa mladih; promoviranje zdravega načina življenja mladih, pozitiven zgled in učinek na mlade in okolico),
 • aktivnosti, ki so brezplačne za otroke in mlade,
 • investicije in naložbe, ki niso povezane z nakupom računalniške in multimedijske opreme (razen v primeru, ko prijavitelj zadnja štiri leta ni pridobil sredstev za nakup računalniške ali multimedijske opreme).

Merila za vrednotenje mladinskih programov so priloga navedenega razpisa.
 

 Razpisni rok: 

Prijave morajo vlagatelji poslati na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ali oddati osebno v glavno pisarno Občine Šentjur (II. nadstropje) do ponedeljka, 9. 12. 2013.

 

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom "Ne odpiraj - javni razpis mladinski programi in projekti 2014". Na ovojnici mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja.

 

Če prijavi isti prijavitelj več programov ali projektov, mora vsak program oziroma projekt prijaviti na posebnem obrazcu v svoji kuverti.
 

 Dodelitev sredstev: 
Odpiranje vlog bo 11. 12. 2013 ob 15. uri.  Predlog o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem potrdi župan na predlog komisije za sofinanciranje mladinskih programov in projektov. O izboru bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po potrditvi predloga. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
Sredstva, ki na razpisu ne bodo razdeljena ali bodo vrnjena v proračun, lahko župan s sklepom razporedi za realizacijo drugih mladinskih programov in aktivnosti.

 

 Poraba odobrenih sredstev: 
Odobrena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014, in sicer na način, ki velja za ravnanje s proračunskimi sredstvi, ter v skladu s pogodbo.

 

 

 Več informacij: 

Lara Žmaher, Mladinski center Šentjur - mladinska informacijska pisarna, Mestni trg 2, Šentjur

03/747-18-01 ali lara.zmaher@ra-kozjansko.si

 

 Vir: 

http://www.sentjur.si/Razpisi/Javni-razpis-za-sofinanciranje-mladinskih-programov-in-projektov-ki-jih-bo-Obcina-Sentjur-sofinancirala-v-letu-2014.html

 

SHIFT + A