Razpisi in natečaji

Razpis: Dijaški sklad 2013/2014 za dijakinje in dijake v Republiki Sloveniji

Namenjen: dijakom

Datum objave razpisa: četrtek, 14. november 2013

Rok: četrtek, 21. november 2013, do 23:59

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) objavlja razpis za dodelitev enkratne finančne pomoči dijakom iz socialno šibkejših družin. Rok za oddajo vlog je 21. november 2013.

 

 Povzetek besedila razpisa 

 Namen razpisa: 

Namen Razpisa Dijaški sklad 2013/2014 za dijakinje in dijake v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: razpis) je zagotoviti socialno najšibkejšim dijakinjam in dijakom možnost izobraževanja in izpopolnjevanja v različnih obštudijskih dejavnostih. V ta namen je Študentska organizacija Slovenije v imenu Dijaške organizacije Slovenije ustanovila Dijaški sklad, iz katerega se bodo na razpisu izbrani posamezni dijakinji oziroma posameznemu dijaku nakazala sredstva v višini 200 EUR.

 

Dijaška organizacija Slovenije si pridržuje pravico, da vseh zbranih sredstev v Dijaški sklad ne podeli.

 

 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi prijavitelji na razpis: 
I. Statusni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi prijavitelji na razpis:

  • Dijakinje in dijaki v Republiki Sloveniji

 

 Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način 

 predložitve vlog ter opremljenost vlog: 

Rok za predložitev vlog in način predložitve:

Prijavitelj mora vlogo za dodelitev sredstev, izpolnjeno v slovenskem jeziku, v enem natisnjenem izvodu poslati na naslov Dijaška organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, s pripisom: Razpis Dijaški sklad 2013/2014.

 

Vloga se šteje za pravočasno, če je prejeta do vključno dne 22.11.2013. Če je vloga poslana priporočeno po pošti se šteje za pravočasno, če je oddana do 22.11.2013 (velja poštni žig).

 

Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec ter obvezne priloge. Vloga mora biti izpolnjena z velikimi tiskanimi črkami in lastnoročno podpisana s strani prijavitelja in njegovega zakonitega zastopnika, če je prijavitelj ob prijavi na razpis mladoleten.

 

 Rok za dopolnitev vloge: 

Razpisna komisija bo obravnavala le vloge, ki bodo pravilno opremljene, popolne in pravočasno in pravilno predložene naročniku.


Prijavitelji bodo pisno pozvani k dopolnitvi nepopolnih vlog. Rok za dopolnitev nepopolnih vlog je sedem (7) dni od prejema poziva k dopolnitvi.

 

 Opozorilo: 
Prijavitelje pozivamo, da so pozorni na možnost nastanka  posledic  po Zakonu o dohodnini, Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonu o socialno varstvenih prejemkih v primeru izbire na razpisu in prejema sredstev iz Dijaškega sklada.

 

 Postopek izbora: 

Popolne vloge obravnava razpisna komisija, imenovana s strani Predsedstva DOS na podlagi točkovnika, ki je priloga tega razpisa.

 

Razpisna komisija v roku dvajsetih (20) dni po preteku vseh rokov za oddajo popolnih vlog sestavi prednostno listo prijaviteljev in seznam izbranih upravičencev in ju predloži Predsedstvu DOS v potrditev. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku sedmih (7) dni od potrditve na Predsedstvu DOS.

 

Vlagatelji imajo pravico do pritožbe na izbor v osmih (8) dneh po prejemu odločitve. O pritožbi odloča pritožbena komisija, imenovana s strani Predsedstva DOS. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.
 

Upravičenec mora podpisati pogodbo v roku osmih (8) dni po pozivu k podpisu pogodbe, sicer se šteje, da je od razpisa odstopil. V takšnem primeru ima komisija pravico, da sredstva dodeli prijavitelju, ki  se je uvrstil na naslednje zaporedno mesto po prednostni listi. 

 

 Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo 

 razpisno dokumentacijo: 

Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.dijaska.org.

 

Dodatna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom razpisa lahko vlagatelj naslovi pisno po e-pošti: dijaski.sklad@dijaska.org.

 

 Navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti: 

K prijavni dokumentaciji je potrebno obvezno priložiti (dodatno glejte točkovnik):

  • Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2013/2014
  • Fotokopijo osebne izkaznice (z obeh strani) ali potnega lista.
  • Potrdilo Upravne enote o samostojnem gospodinjstvu dijaka
  • Dokazilo o zdravstvenem stanju (invalidnost dijaka pod 50% in nad 50%, slabo zdravstveno stanje dijaka, slabo zdravstveno stanje enega ali obeh staršev ali skrbnikov)
  • Dokazilo o brezposelnosti enega ali obeh staršev
  • Dokazilo o smrti enega ali obeh staršev (fotokopija mrliškega lista)
  • Druga obvezna dokazila (V kolikor ste prejeli odločbo Centra za socialno delo za pridobitev katere koli pomoči, oziroma za pridobitev otroškega dodatka priložite tudi to)
  • Obvezna dokazila iz točke 5 razpisnega obrazca

 

 Več informacij: 

dijaski.sklad@dijaska.org

 

 Vir: 

http://dijaska.org/novice/objavljen-razpis-dijaski-sklad

 

SHIFT + A