Razpisi in natečaji

Razpis za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski

Namenjen: študentom Univerze v Ljubljani

Datum objave razpisa: četrtek, 21. november 2013

Rok: petek, 6. december 2013, do 23:59

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani objavlja razpis za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski.

 

 Povzetek besedila razpisa 

 Namen, cilj in predmet razpisa: 
Namen razpisa je:

 • reševanje trenutne socialne stiske študentov;
 • pomoč socialno ogroženim študentom in s tem prispevanje k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja;
 • širjenje možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.

Cilj razpisa je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega razpisa in so na njem izbrani.

 

Predmet razpisa je dodeljevanje nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski.

 

Razpis je sprejela uprava Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani, na svoji 5. redni seji dne 12. 11. 2013.

 

 Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa: 

Višina sredstev razpisa znaša 81.000,00 evrov, namenjenih za nepovratno denarno pomoč.
Posameznemu prosilcu se sme dodeliti denarno pomoč v enkratnem znesku 300,00 € (z besedami: tristo evrov).

 

 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci: 

I. Splošni pogoji:

Denarna pomoč se lahko dodeli samo prosilcem, ki izpolnjujejo enega od splošnih pogojev:

 • imajo status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (glej seznam članic v prilogi) in niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb;

ali

 • so prvo leto brez statusa študenta in so vpisani na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani ter niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb.

 

II. Ostali pogoji:

 • prosilec je v socialni stiski;
 • denarna pomoč bo prosilcu pomagala pri razreševanju socialne stiske.

 

 Vloga, dokazila in izjave, ki jih predložijo prosilci: 

Vsi dokumenti, kot tudi sama vloga, morajo biti prevedeni v slovenski jezik.


I. Prošnja, dokazila in izjave, ki jih morajo predložiti vsi prosilci:

1. pisna prošnja (opis trenutne stiske, opis splošnega socialnega položaja prosilca in namen porabe denarne pomoči);
2. izpolnjena razpredelnica o namenu porabe sredstev;
3. izpolnjena vloga za dodelitev nepovratne denarne pomoči;
4. fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani;
5. podpisana izjava o nezaposlenosti;

6. potrdilo o vpisu na visokošolski/višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani (za prosilce, ki imajo status študenta) oz. potrdilo o pavziranju ali ustrezno drugo potrdilo visokošolskega/višješolskega zavoda (za prosilce, ki so prvo leto brez statusa študenta, v katerem je jasno zapisano, da ima prosilec dovoljenje za opravljanje manjkajočih obveznosti v tem študijskem letu);
7. fotokopija vseh bančnih kartic z obeh strani;
8. podpisana izjava o številu osebnih računov in o prostovoljnem prilaganju dokazila o osebnih prejemkih, ki so potrebna za ugotavljanje upravičenosti do nepovratne denarne pomoči;

9. dokazila bank/-e o vseh nakazilih oz. prejemkih za zadnjih šest mesecev (za obdobje od 1. maja 2013 do vključno 31. oktobra 2013); potrdila iz interneta veljajo le v primeru, da so podpisana in ožigosana s strani banke;

 

** Tuji študentje morajo priložiti tudi dokazila bank iz matične države oz. države, kjer imajo urejeno državljanstvo;


10. izpis zaslužkov, prejetih na podlagi študentske napotnice študentskega servisa za obdobje zadnjih šestih mesecev (od 1. maja 2013 do vključno 31. oktobra 2013), ki ga prosilci dobijo na študentskem servisu, kjer so vpisani kot aktivni član;
11. potrdilo ali fotokopijo potrdila Upravne enote oz. drugega pristojnega javnega organa o skupnem gospodinjstvu oz. o lastnem gospodinjstvu;

12. fotokopija zadnje dohodninske odločbe vseh članov gospodinjstva (za koledarsko leto 2012) oz. potrdilo ali fotokopija potrdila, o prejetih dohodkih v preteklem letu (za koledarsko leto 2012, če niste bili davčni zavezanec) za člane gospodinjstva, ki so starejši od 15. let. Potrdilo dobite na davčnem uradu v kraju stalnega prebivališča.


** Tuji študentje, ki dohodninskih odločb ne morejo predložiti (in v priloženi pisni prošnji opišejo, zakaj pridobitev odločb ni možna), prejmejo v rubriki 2 v priloženem točkovniku 6 točk. V primeru, da vlogi predložijo dodatna dokazila (bančni izpiski za celotno leto 2012, izpis zaslužkov prejetih prek študentskega servisa za leto 2012) iz katerih komisija dobi pregled nad splošnim socialno/ekonomskim položajem študenta, so jim dodeljene ustrezno preračunane dodatne točke.

 

Pojasnilo k dokumentaciji zahtevani v 12. točki:
Če je prijavitelj zavezanec za odmero dohodnine mora prosilec priložiti:

 • odločbo o odmeri dohodnine prijavitelja;
 • odločbo o odmeri dohodnine vseh članov skupnega gospodinjstva za leto 2012;

V kolikor prijavitelj ali kdo izmed članov gospodinjstva ni zavezanec za odmero dohodnine mora prosilec priložiti:

 • fotokopijo obvestila o bruto pokojninah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (za upokojene osebe);
 • potrdilo davčnega organa o višini katastrskega dohodka (za kmetovalce);
 • fotokopijo odločbe o odmeri davka od dohodka iz dejavnosti za preteklo koledarsko leto (za samostojne podjetnike);
 • potrdilo, o prejetih dohodkih za leto 2012 (potrdilo se pridobi na Davčni upravi). Velja tudi za prosilce, ki v letu 2012 niso delali preko študentske napotnice.

Zadovoljiv je tudi obračun dohodkov glede na Odločbo centrov za socialno delo za pridobitev katerega koli denarnega prejemka ali subvencije.

 

II. Dokazila in potrdila, ki jih dodatno predložijo nekateri prosilci:

 • najemna pogodba za stanovanje in dokazilo o višini mesečne najemnine (priložijo prosilci, ki bivajo kot najemniki);
 • fotokopije rojstnih listov otrok (priložijo prosilci, ki imajo otroke);
 • fotokopija odločbe o preživnini ali dogovora o preživljanju (priložijo prosilci, ki imajo otroke in pri katerih je bila izdana odločba oz. dogovor);
 • druga potrdila iz obdobja zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge, ki bi lahko vplivala na oceno socialne ogroženosti (kot so npr. mnenje Centra za socialno delo, zdravniško potrdilo, odločba o kategorizaciji invalidnosti itd.);
 • delo prosilca prek avtorske ali podjemne pogodbe (od 1. maja 2013 do vključno 31. oktobra 2013).

 

 Merila za dodelitev denarne pomoči: 

Pri dodeljevanju denarne pomoči se kot glavna kriterija upoštevata:

 • trenutna stiska študenta;
 • splošni socialni položaj študenta.

Ocena trenutne socialne stiske se pridobi na podlagi pisne prošnje in morebitnega individualnega razgovora s prosilcem.


Ocena splošnega socialnega položaja študenta se pridobi s točkovanjem po točkovniku, ki ga sestavljajo točke za:

 • prejemke prosilca v zadnjih šestih mesecih (od 1. maja 2013 do vključno 31. oktobra 2013);
 • ekonomski položaj družine oz. gospodinjstva prosilca (zadnja dohodninska odločba za koledarsko leto 2012);
 • delo preko napotnice študentskega servisa;
 • ocenitev na podlagi pisne prošnje;
 • oceno iz opravljenega razgovora (dodatno);
 • mnenje centra za socialno delo (dodatno);
 • zdravniško potrdilo (dodatno);
 • rojstni listi otrok (dodatno);
 • potrdilo o invalidnosti (dodatno).

 

 Izbirni postopek prosilcev, ki jim bo dodeljena pomoč: 

Na podlagi skupne ocene pisne prošnje, vlog, dokazil in morebitnega individualnega razgovora s prosilcem, bosta člana razpisne komisije neodvisno en od drugega pregledala in točkovala posamezno vlogo, tretji ocenjevalec pa bo preveril njuni oceni (seštevek točk). V kolikor se bosta oceni (seštevek točk) razlikovali, bo podal svoj predlog, ki ga bo potrdila komisija na skupni seji.


Na podlagi vloge, morebitnega zapisnika in ugotovitve komisije, izda komisija predlog pisnega sklepa, ki ga mora potrditi uprava naslovnika. En izvod sklepa se shrani v arhivu komisije, drugi pa vroči prosilcu. Zoper ta sklep bo dovoljena pritožba, kar bo podrobneje zapisano v izdanem sklepu.


Pri dodeljevanju denarne pomoči bo razpisna komisija razpoložljiva sredstva podelila med upravičence po vrstnem redu, glede na doseženo število točk, do porabe sredstev.

 

Oblika dodelitve, namen in način porabe denarne pomoči:

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu prosilcu, bodo prosilcu nakazana na njegov osebni račun.


Denarna pomoč se lahko dodeli in uporabi samo iz razlogov:

 • reševanja stanovanjskega problema;
 • nakupa osnovnih življenjskih potrebščin;
 • preživljanja otroka ali družine;
 • vpisnine na visokošolskem oz. višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani;
 • zdravstvenih težav in/ali invalidnosti;
 • nepredvidenih naravnih in družinskih nesreč, ki povzročijo socialno ogroženost;
 • druge narave, ki so povzročili hudo socialno stisko;
 • nakupa študijskih pripomočkov, plačila diplomskega zagovora ipd.

 

 Rok in način oddaje vloge za dodelitev sredstev: 

Rok za predložitev vlog je do vključno 6. 12. 2013 (velja poštni žig).


Prosilec mora vlogo za dodelitev sredstev, izpolnjeno v slovenskem jeziku, poslati izključno s priporočeno pošto na naslov:

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani
Kersnikova 4
1000 Ljubljana


Prosilec lahko namesto priporočene pošte odda svojo prijavo tudi osebno v tajništvo ŠOU v Ljubljani, na naslovu Vojkova 63, 1000 Ljubljana (4. nadstropje), vsak delovnik med 11. in 14. uro.


Opremljenost vloge:

 • Vlogo za razpis je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna ustrezna označba: »Ne odpiraj - Vloga za dodelitev denarne pomoči študentom v stiski«.
 • Na hrbtni strani ovojnice mora biti zapisan naslov prosilca.
 • Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena naročniku. V primeru nepopolne vloge, komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi. Vlagatelj mora vlogo dopolniti v desetih dneh od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge po roku za dopolnitev in nepravilno ali nepravočasno oddane vloge bo komisija zavrgla.

 

 Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: 

Prosilci bodo o izidu razpisa obveščeni predvidoma v 60-ih dneh od zadnjega dneva za oddajo vloge, a najpozneje v roku 90-ih dni od zadnjega dneva za oddajo vloge.

 

Izbrani prosilci morajo podpisati pogodbo v roku 8-ih dni po pozivu k podpisu pogodbe, sicer se šteje, da je posamezni prosilec od vloge odstopil. Pri sklepanju pogodb o dodelitvi enkratne denarne pomoči bo Fundacija Študentski tolar upoštevala prednostni vrstni red prosilcev glede na doseženo število točk.

Morebitne pritožbe ne zadržijo izvršb sklepov. 

 

 Javna predstavitev razpisa: 

Razpisna dokumentacija bo vsem zainteresiranim tudi javno predstavljena. Predstavitev bo potekala v četrtek, 28. novembra 2013, ob 17h, v predavalnici ŠOU v Ljubljani na Vojkovi 63, 1000 Ljubljana (3. nadstropje).

 

 

 Več informacij: 

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, Vojkova 63, 1000 Ljubljana (pritličje, levo), in sicer vsako sredo od 10. do 14. ure ali

01/438-02-19 ali info@studentski-tolar.si

 

 Vir: 

http://www.studentski-tolar.si/index.php/redna-pomoc

 

SHIFT + A