Razpisi in natečaji

Razpis za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski

Namenjen: študentom

Datum objave razpisa: četrtek, 22. november 2012

Rok: ponedeljek, 10. december 2012, do 23:59

Fundacija Študentski tolar, Ustanova Študentske organizacije univerze v Ljubljani, razpisuje razpis za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski.

 

 Povzetek besedila razpisa 

 Namen, cilj in predmet razpisa: 

Namen razpisa je:

  • reševanje trenutne socialne stiske študentov,
  • pomoč socialno ogroženim študentom in s tem prispevanje k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega izobraževanja,
  • širjenje možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.

Cilj razpisa je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega razpisa in so na njem izbrani.

 

Predmet razpisa je dodeljevanje nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski.

 

 Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa: 

Višina sredstev razpisa znaša 120.000 evrov, namenjenih za nepovratno denarno pomoč.

Posameznemu prosilcu se sme dodeliti denarno pomoč v enkratnem znesku 400 € (z besedami: štiristo evrov).

 

 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci: 

I. Splošni pogoji:

Pomoč se lahko dodeli samo prosilcem, ki:

  • imajo status študenta na kateremkoli visokošolskem ali univerzitetnem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (glej seznam članic v prilogi) in niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb;
  • so prvo leto brez statusa študenta in so vpisani na kateremkoli visokošolskem ali univerzitetnem zavodu članice ŠOU v Ljubljani ter niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb.

II. Ostali pogoji:

  • prosilec je v socialni stiski;
  • pomoč bo prosilcu pomagala pri razreševanju socialne stiske.

 

 Rok in način prijave: 

Rok za predložitev vlog in način predložitve: vključno 10. 12. 2012

 

Prosilec mora vlogo za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno pošto (osebne vročitve vloge Fundacija Študentski tolar ne sprejema) na naslov: Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani,
Kersnikova 4, 1000 Ljubljana.

 

 

Opremljenost vloge:

Vlogo za razpis je potrebno poslati v zaprti kuverti, na kateri mora biti vidna ustrezna označba:
»Ne odpiraj - Vloga za dodelitev denarne pomoči študentom v stiski«

Na hrbtni strani ovitka naj bo napisan naslov prosilca.


Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena naročniku. V primeru nepopolne vloge, komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi. Vlagatelj mora vlogo dopolniti v desetih dneh od prejema poziva k dopolnitvi vloge.

 

Povezave:

 

 

 Več informacij: 

01/43-80-310 ali info@studentski-tolar.si

 

 Vir: 

http://www.studentski-tolar.si/

SHIFT + A